Recreatiepark 't Heike Nuland
 • De Kinderboerderij

  Onze kinderboerderij is een ontmoetingsplaats in Nuland voor jong en oud, en iedereen is dan ook welkom! Vorig jaar hebben we duizenden bezoekers mogen verwelkomen. Lees meer
 • De Speeltuin

  De speeltuin van 't Heike biedt een veilige en gezellige plek voor kinderen en ouders om samen te komen en samen te spelen. De speeltuin is het gehele jaar geopend. Lees meer
 • Het Zwembad

  Het zwembad is in de maanden juni, juli en augustus geopend van 11.00 uur tot 20.00 uur. Er zijn twee verschillende baden, één is 30 cm. diep en het andere 50 cm. diep. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3

Sponsors

 Onze Sponsor

Donaties en sponsoring zijn voor 't Heike een belangrijke bron van inkomsten.
Deze schenkingen maken het mogelijk meer te doen dan de reguliere activiteiten.
Wij zijn dan ook heel dankbaar voor elke donatie en sponsoring.

 
Het bestuur van de Kinderboerderij trekt graag sponsors aan die in de ruimste zin des woord iets te maken hebben met dieren, dierenwelzijn of educatie.
Maar ook andere bedrijven en instellingen worden nadrukkelijk uitgenodigd.

Ons bankrekeningnummer is NL66RABO0137591136.

Stichting ’t Heike wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur kunt u de giften aan onze Stichting van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende fiscale regels.

 

 

publicatie ANBI

Functie en namen bestuurders

 

Gert-Jan Merkx voorzitter

 

Heidi van der Donk secretaris

 

Marij van Vucht penningmeester

 

Peter van de Biezen algemeen bestuurslid

 

Hans Riksen algemeen bestuurslid

 

Chantal van Krieken algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie geen vergoeding.

 

Ook krijgen de bestuursleden geen onkostenvergoeding.

 

Activiteiten

 

gedurende het gehele jaar openstelling speeltuin

 

zwembad openstelling van 1 juni tot 1 september

 

educatief centrum; diverse activiteiten o.l.v. eigen commissie

 

kinderboerderij van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 –12.00 uur en van

 

13.00 tot 16.00 uur. Zaterdag en zondag geopend van 9.00 – 11.00 uur.

 

extra activiteiten; - NLDoet, maart

 

- Circa 40 groepen voor rondleiding kinderboerderij en speeltuin

 

- Roefeldag, juni

 

- Jeugddierendag, oktober

 

"Beleidsplan 2017-2019"

 

1. Inleiding

 

Op 19 september 1968 is St. 't Heike opgericht door vrijwilligers. Zij kregen van de Zusters van de Choorstraat een terrein in erfpacht waarop een hertenparkje, speeltuintje en zwembadje werden aangelegd.

 

In de afgelopen jaren is dit met steun van de Gemeente, diverse instanties en diverse bedrijven uitgegroeid tot een kinderboerderij, grote speelvoorziening en zwembadvoorziening voor de jeugd van Maasdonk (Nuland, Geffen, Vinkel) en omliggende dorpen.

 

Vanaf februari 2013 is er een educatief centrum bij de kinderboerderij. In deze ruimte kunnen bijvoorbeeld basisschoolgroepen terecht voor lessen over de dieren van de kinderboerderij, maar ook andere lessen op het gebied van natuur- en milieueducatie kunnen hier gegeven worden.

 

Met het Bewaarde Land en IVN zijn contacten gelegd om in de toekomst een rol te vervullen in het nieuwe educatieve centrum van 't Heike.

 

Beide organisaties hebben veel ervaring in lesprogramma's en excursies in de natuur.

 

Het Heike is een unieke speelplaats geworden voor de jeugd en een rust-/ontmoetingsplaats voor groeperingen en ouderen.

 

Het gemiddeld aantal bezoekers kan per jaar worden geschat op:

 

Kinderen 0-4 jaar 10.000

 

Kinderen 4-8 jaar 10.000

 

Kinderen 8-12 jaar 10.000

 

Jeugd vanaf 12 jaar 5.000

 

Ouderen (bezoekers zonder kinderen/begeleiding scholen/

 

ouders, opa's/oma's) 5.000

 

Het bestuur van de Stichting bestond jarenlang uit 7 leden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden met als specifieke taken groenbeheer, speeltuin, dieren en onderhoud.

 

In 2014 zijn 2 bestuursleden gestopt en is er nog geen vervanging gevonden.

 

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door 2 beheerders (1,40 fte) met assistentie van vrijwilligers en stagiaires.

 

De cultuur binnen de stichting is er een van soberheid en zuinigheid.

 

Visie

 

't Heike beoogt een recreatieve voorziening te zijn in de kern Nuland, met uitbouw naar een regionale functie.

 

Kernwaarden in onze visie zijn daarbij:

 

Veilig voor bezoekers en medewerkers.

 

Toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, ook minder validen.

 

Educatief in die zin dat oud en jong rijker weg gaan als dat ze gekomen zijn.

 

Contact met en respect voor de natuur.

 

Sociaal in de betekenis van elkaar ontmoeten, respecteren en waarderen. Hier gaat
dit uiteraard ook weer op voor zowel medewerkers als bezoekers.

 

SWOT- analyse

 

Sterke kanten:

 

De kinderboerderij, educatief centrum, de speeltuin en het zwembad hebben een regionale functie

 

Er is ruimschoots draagvlak bij lokale instanties en middenstand.

 

Er is ook voldoende draagvlak bij de lokale bevolking.

 

De gemeente draagt bij in de exploitatie.

 

Er is heel veel belangstelling vanuit de basisscholen in de regio

 

Er is oog voor verschillende groeperingen (jeugd, gehandicapten en bejaarden)

 

Financiële positie is goed

 

Zwakke kanten:

 

Speeltoestellen, kinderboerderij en zwembad zijn onderhouds- en vandalisme-gevoelig.

 

De personeelsbezetting te sterk afhankelijk van derden

 

Te weinig PR activiteiten in regio, profilering is onvoldoende

 

Kwetsbaar qua expertise en personeelsbezetting, -vaardigheden

 

Kansen:

 

Educatieve functie vanuit kinderboerderij vergroten omdat de vraag hoog is

 

Vrije tijd bij mensen neemt toe

 

De groep bejaarden groeit gestaag

 

Bedreigingen:

 

Steeds zwaardere en strengere eisen aan onderhoud en veiligheid in het algemeen, merkbaar door zwaardere criteria bij keuringen

 

Steeds nieuwe en zwaardere eisen aan zwembadinstallatie

 

Vandalisme

 

Continuïteit / beleid

 

wat betreft de locatie: na onderhandeling met de eigenaren is de erfpacht verlengd tot 2027.

 

de gemeente Maasdonk heeft destijds in haar structuurvisie continuïteit van de voorziening opgenomen. Met gemeente Maasdonk is een budgetsubsidie-overeenkomst gesloten voor de jaren 2013 tot en met 2016. Bij de overgang naar de gemeente 's-Hertogenbosch is deze overeenkomst overgenomen. Vanaf 2017 wordt de subsidie jaarlijks vastgesteld.

 

door de gemeentelijke herindeling valt Nuland vanaf 1 januari 2015 onder de gemeente 's-Hertogenbosch.

 

Het bestuur heeft diverse contacten met deze gemeente gelegd en zal in de toekomst alle mogelijkheden benutten om de continuïteit te waarborgen.

 

bij de gemeente Maasdonk is in het verleden een onderhoudsfonds opgebouwd. In de afgelopen jaren is daar geen gebruik van gemaakt omdat het verkrijgen van bedragen uit dit fonds erg moeizaam verliep. Daardoor is vooral op de kinderboerderij veel achterstallig onderhoud ontstaan.

 

Het saldo van het fonds is bij het aangaan van de budgetsubsidie-overeenkomst aan de stichting overgemaakt.

 

Dit gereserveerde bedrag voor onderhoud zal het komende jaren als volgt worden besteed:

 

speeltoestellen € 15.000 2017

 

verwijderen vijvers/bouw kippenhokken € 20.000 2017

 

mest-/afvalgedeelte en herinrichting terrein € 80.000 2018-2019

 

jaarlijks zal uit de budgetsubsidie een bedrag worden gereserveerd voor toekomstig onderhoud en renovatie.

 

bij de inkomsten is een continue stroom zichtbaar. Inspanningen zullen nagenoeg hetzelfde blijven.

 

sponsoring wordt vooral middels zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Verder wordt de ondernemerswereld rechtstreeks benaderd bij het sponsoren van nieuwe zaken.

 

jaarlijks wordt in Nuland een vriendenpas-actie gehouden. Huis aan huis worden dan door vrijwilligers vriendenpassen van 't Heike verkocht.

 

't Heike is vrij toegankelijk. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 1 per persoon te deponeren in de bussen bij de speeltuin, de kinderboerderij en bij het zwembad.

 

wat betreft de uitgaven wordt het zuinige beleid de komende jaren vastgehouden.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

t Heike Nuland RSIN 815381438

 
         
                     
     

31-12-2019

 
       

31-12-2019

 
       
                     
                     
 

Vaste activa

 
     

kapitaal

 
   

24.727

 
       
 

Gebouwen

 
 

pm

 
               
 

Speeltuin

 
   

pm

 
               
 

Zwembad

 
   

pm

 
   

voorzieningen

 
         
     

                   195

 
   

Reserveringen

 
 

40.280

 
       
                     
 

Vlottende activa/liquide middelen

 
 

70.828

 
   

schulden

 
   

5.956

 
       
                     
     

71.023

 
       

71.023

 
       
                     
                     
 

                         TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

 
 
                     
                     
 

VASTE ACTIVA

 
                 
 

Gebouwen

 
                 
           

pm

 
         
 

De gebouwen zijn in 1992 gebouwd.

 
                 
 

Dit is gedaan door het bestuur van de stichting met hulp van

 
       
 

vrijwilligers. Materialen etc. zijn gesponsord door ondernemers

 
   
 

en betaald met subsidiegelden en giften van particulieren.

 
       
 

De economische waarde van de gebouwen is nihil.

 
       
 

In 2012 is een educatief centrum gerealiseerd op de zolder van

 
   
 

het bestaande gebouw.

 
                 
 

De bouwkosten (€ 63.460) zijn betaald met sponsorgelden (€ 62.500)

 
   
                     
 

Speeltuin

 
                   
           

pm

 
         
 

De speeltuin is in 2008/2009 volledig gerenoveerd en

 
       
 

toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

 
         
 

De kosten van de renovatie bedroegen in totaal € 169.642

 
       
 

Dit bedrag is betaald met subsidiegelden, sponsoring en

 
       
 

particuliere giften.

 
                 
 

Bij opheffing van de stichting zal de waarde van de

 
       
 

speeltuin nihil zijn.

 
                 
                     
 

Zwembad

 
                   
           

pm

 
         
 

Zwembad is aangelegd in 1991.

 
                 
 

Materialen en pompen zijn door ondernemers uit Nuland geschonken.

 
   
 

De economische waarde van het zwembad is nihil.

 
       
                     
                     
                   
                     
     
                   
           
     
                     
 

KAPITAAL (na resultaat en reserveringen)

 
         
                     
 

Vermogen per begin van het jaar

 
       

20.469

 
         
 

Resultaat lopend boekjaar

 
       

4.318

 
         
 

Mutatie voorzieningen

 
       

0

 
         
           

24.787

 
         
                     
 

Bij de voorzieningen is een opsomming gemaakt van het noodzakelijk onderhoud

 
 
 

dat de komende jaren zal worden uitgevoerd.

 
         
  

VOORZIENINGEN

 
                 
 

Reserveringen voor onderhoud

 
       

40.280

 
         
                     
 

Gepland onderhoud de komende jaren:

 
         
 

mest- en afvalgedeelte/herinrichting

 
   

40.280

 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     

RESULTATENREKENING 2019

 
         
                     
 

OPBRENGSTEN

 
 

jaar

 
 

2019

 
 

jaar

 
 

2018

 
         
                     
 

Subsidies

 
     

65.417

 
   

64.102

 
         
 

Overige inkomsten/ontvangsten

 
   

12.879

 
   

16.189

 
         
       

78.296

 
   

80.291

 
         
                     
 

KOSTEN

 
                   
 

Investeringen kinderboerderij

 
 

7004

 
   

9747

 
           
 

Investeringen zwembad

 
     

9075

 
           
 

Investeringen speeltuin

 
 

1876

 
   

3025

 
           
 

Overige kosten

 
 

65098

 
   

52145

 
           
       

73.978

 
   

73.992

 
         
                     
                     
 

Resultaat voor reserveringen

 
   

4.318

 
   

6299

 
         
                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  t Heike Nuland RSIN 815381438            
                 
    31-12-2018       31-12-2018    
                 
                 
                 
Vast activa     kapitaal   20.469    
Gebouwen pm            
Speeltuin   pm            
Zwembad   pm   voorzieningen      
        Reserveringen 80.000    
                 
Vlottende activa/liquide midd. 115.368   schulden   14.899    
                 
    115.368       115.368    
                 
                 
                          TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018      
                 
                 
VASTE ACTIVA       31-12-2018      
Gebouwen              
          pm      
De gebouwen zijn in 1992 gebouwd.               
Dit is gedaan door het bestuur van de stichting met hulp van           
vrijwilligers. Materialen etc. zijn gesponsord door ondernemers         
en betaald met subsidiegelden en giften van particulieren.          
De economische waarde van de gebouwen is nihil.          
In 2012 is een educatief centrum gerealiseerd op de zolder van        
het bestaande gebouw.              
De bouwkosten (€ 63.460) zijn betaald met sponsorgelden (€ 62.500)        
                 
Speeltuin                
          pm      
De speeltuin is in 2008/2009 volledig gerenoveerd en           
toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.            
De kosten van de renovatie bedroegen in totaal € 169.642          
Dit bedrag is betaald met subsidiegelden, sponsoring en           
particuliere giften.              
Bij opheffing van de stichting zal de waarde van de          
speeltuin nihil zijn.              
                 
Zwembad                
          pm      
Zwembad is aangelegd in 1991.              
Materialen en pompen zijn door ondernemers uit Nuland geschonken.        
De economische waarde van het zwembad is nihil.          
                 
                 
KAPITAAL (na resultaat en reserveringen)            
                 
Vermogen per begin van het jaar       14.170      
Resultaat lopend boekjaar        6.299      
Mutatie voorzieningen       0      
          20.469      
                 
VOORZIENINGEN              
Reserveringen voor onderhoud       80.000      
                 
Gepland onderhoud de komende jaren:            
speeltoestellen   10.000          
zwembad pompinstallatie   21.000          
mest- en afvalgedeelte/herinrichting   49.000          
      80.000          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    RESULTATENREKENING 2018        
                 
OPBRENGSTEN jaar  2018 jaar 2017      
                 
Subsidies     64.102   63.495      
Overige inkomsten/ontvangsten   16.189   15.379      
      80.291   78.874      
                 
KOSTEN                
Investeringen kinderboerderij 9747   500        
Investeringen zwembad 9075   13.411        
Investeringen speeltuin 3025   13.500        
Overige kosten 52145   51.428        
      73.992   78.839      
                 
                 
Resultaat voor reserveringen   6.299   35